360° dotazníky | SHL Hungary

360° dotazníky

Stále častěji užívanou metodou SHL Talent Measurement Solutions je MFS (Multi-rater Feedback System), tj. 360° online dotazník, který značně pomáhá personalistům mimo jiné při hodnocení výkonu a určování tréninkových potřeb, ale i při kariérovém poradenství. Jako v případě každého 360° dotazníku, cílová osoba je kromě sebehodnocení hodnocena nadřízeným, bezprostředními spolupracovníky, podřízenými a klienty. Výsledky pak shrnuje počítačový expertní systém. Cílová osoba může být hodnocena až patnácti hodnotiteli.

Komplexní hodnocení manažerských kompetencí (UCF)

Zkratka UCF znamená "Universal Competency Framework" (Univerzální kompetenční model), což je novým kompetenčním modelem SHL Group. Jednou z jeho výhod je značná flexibilita, tj. kompetenční dotazník lze editovat. Na základě konzultace se zástupci společnosti, která si objednává hodnocení, vybereme z 20 kompetencí těch 5 až 10 kompetencí, které firmu nejvíce zajímá, což podstatně zkracuje dobu vyplňování. Kromě obvyklého hodnocení kompetencí je možné zahrnout i otázky týkající se toho, do jaké míry zkoumaný manažer a jeho nadřízený považují zkoumané kompetence za důležité.

Hodnocení manažerských kompetencí - 360 st. zpětná vazba (PMC)

PMC je výborným nástrojem pro důkladný a konstruktivní rozvoj manažerů. Dotazník, který vyplňuje nejen hodocená osoba, ale také její kolegové, podřízení, nadřízení a klienti, analyzuje 36 klíčových kompetencí z různých hledisek. Dotazník lze vyplnit i počítačem, což přispívá k flexibilnímu užívání. Výstupní počítačová zpráva, která je všeobecně srozumitelná a určená specificky pro hodnoceného manažera, pomáhá odhalit a akcentovat oblasti rozvojových potřeb. PMC lze spojit s Balíčkem seberozvoje, obsahujícím rady pro rozvoj.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!